pomoc skalowalna

Nasze Programy

Od początku naszego istnienia chcemy nieść pomoc nie tylko z sercem, ale i z głową, w sposób maksymalizujący korzyści z pozyskiwanych przez nas zasobów i z pracy, jaką wkładamy we wspieranie dzieci. Dlatego stosujemy działania skalowalne, oparte na nowatorskich metodach edukacji i prowadzące do rozwiązań systemowych.

Ponieważ ogromny wpływ na dobrostan dzieci mają dorośli, którzy się nimi zajmują, to często wykorzystujemy model Train the Trainer (naucz tego, który ma uczyć). Dzięki temu docieramy do tysięcy dzieci, trwale poprawiając jakość wsparcia, jakie dostają od swoich wychowawców i opiekunów na co dzień.

Działamy też bezpośrednio, organizując programy edukacyjne i społeczne dla dzieci. Obecnie wdrażamy zajęcia wyrównawcze i integracyjne dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce, a będących poza polskim systemem edukacji.

Spokojna Głowa – techniki wsparcia psychospołecznego w oparciu o MHPSS

Wsparcie psychospołeczne ma na celu zminimalizowanie negatywnych psychologicznych i społecznych konsekwencji trudnych doświadczeń, na przykład związanych z wojną i przymusową relokacją do obcego państwa. W przypadku dzieci uchodźczych ryzyko traumy jest szczególnie wysokie, bo spotęgowane bezradnością w obliczu poniesionych strat i ekstremalnych zmian, na które dziecko nie miało wpływu.

Przygotowaliśmy cykl szkoleń, które uczą nauczycieli i wychowawców pomagania dzieciom w akceptowaniu nowych realiów oraz w pielęgnowaniu w nich poczucia przynależności i sprawczości. Program dodatkowo daje kursantom narzędzia do dbania o własny dobrostan w pracy z dotkniętymi traumą uczniami z Ukrainy.

Program obejmuje również narzędzia skutecznej komunikacji międzykulturowej oraz techniki przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.

Skrót MHPSS pochodzi od nazwy metody Mental Health and Psychosocial Support (dosłownie wsparcie psychozdrowotne i psychospołeczne).

Learning Passport

Learning Passport to platforma e-learningowa stworzona przez Microsoft Community dla UNICEF, która ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży w społecznościach dotkniętych kryzysem i przesiedlonych możliwości kształcenia i szkolenia, pomagając im w dostępie do wysokiej jakości edukacji i budowaniu umiejętności potrzebnych do lepszej przyszłości.

W Polsce Learning Passport jest wykorzystywany jako platforma szkoleniowa dla nauczycieli i nauczycielek, którzy dzięki niej rozwijają swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacją międzykulturową oraz pracą z dziećmi dotkniętymi traumą wojenną. Platforma oferuje szereg kursów, zaprojektowanych  w celu wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli i nauczycielek, zwłaszcza w zakresie wsparcia psychospołecznego.

Dzięki Learning Passport nauczyciele mogą uzyskać dostęp do wysokiej jakości zasobów i szkoleń, dzięki którym lepiej wspierają swoich uczniów, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Poprzez rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy, nauczyciele i nauczycielki odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dzieciom i młodzieży wsparcia, które jest im potrzebne, aby rozwijać się zarówno w klasie, jak i poza nią.

W Polsce uruchamiamy platformę z 3 kursami stworzonymi przez ekspertów z Fundacji SOK:

Kurs 1: „Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”

Kurs 2: „Komunikacja międzykulturowa i edukacja włączająca”

Kurs 3: „Trauma, PTSD i jak wspierać odporność w klasie”

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego jako obcego

Dzieci z Ukrainy cierpią nie tylko z powodu traumy wojennej, ale również z powodu izolacji spowodowanej nieznajomością języka polskiego. Jednak uczenie języka obcokrajowców to nie to samo, co uczenie języka jego rodzimych użytkowników, a Polska ma niewielkie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Nauczyciele powinni wiedzieć, jak sobie radzić z tym wyzwaniem, ale otrzymują niewielkie wsparcie od instytucji publicznych. Dlatego jako Fundacja postanowiliśmy wspomóc nauczycieli w tym zakresie. Stworzyliśmy cykl szkoleń, łączących nowoczesną wiedzę z dziedziny glottodydaktyki z nauczaniem metod regulacji emocjonalnej i łagodzenia stresu.

Formuła zdalnego szkolenia umożliwia dostęp szerokiej grupie potencjalnych odbiorców, bez względu na miejsce zamieszkania. Przygotowane wykłady są dostępne dla wszystkich uczestników szkolenia w dowolnym momencie, zaś blok warsztatowo-konsultacyjny zakłada pracę naszych ekspertów z uczestnikami kursu w czasie rzeczywistym. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia oraz pakiet podręczników i pomocy dydaktycznych wspomagających nauczanie języka polskiego jako obcego. Adresatami naszego kursu są nauczyciele języków obcych, nauczyciele języka polskiego i inni pracownicy w strukturach edukacyjnych i instytucjach kultury, np. bibliotekarze i pracownicy świetlicy.

Akelius

Pilotaż programu Akelius w Polsce – programu wspierającego nauczanie języków obcych (języka polskiego jako obcego oraz języka angielskiego). Program realizowany we współpracy z UNICEF.

Akelius jest programem wdrażanym w krajach działania UNICEF, za stworzenie aplikacji (zawartość merytoryczna oraz technologia) odpowiada Fundacja Akelius. 

Zadaniem Fundacji SOK była organizacja pilotażu programu Akelius, obejmująca koordynację całego projektu: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli wdrażających program na lekcjach języka polskiego i angielskiego, stały nadzór nad prowadzonymi zajęciami oraz ewaluacja działań pilotażowych.  

Działania rozpoczęliśmy pilotażem w szkole Unbreakable Ukraine (UU) w Warszawie. UNICEF wyposażył szkołę UU w tablety, z których korzystały dzieci i nauczyciele realizujący projekt Akelius.

Celem działań jest wzmocnienie efektywności blended-learningu w ramach zajęć językowych, przy zastosowaniu programu Akelius, a także wzrost wiedzy i kompetencji w wykorzystywaniu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) wśród nauczycieli pochodzących z Ukrainy i z Polski.

WHO – Ważne Nawyki w Sytuacjach Stresu 

Wsparcie w sytuacjach stresu to 5-dniowe szkolenie dla nauczycieli wykorzystujące narzędzia stworzone przez World Health Organization.
Zajmujemy się na nim tematem stresu i tym jak sobie z nim radzić, dbać o wzmacnianie własnej odporności psychicznej i budowanie zasobów zasobów, które mogą pomóc innym.
Szkolenie jest doskonałe dla osób początkujących, dla których jest to pierwszy kontakt z tematem radzenia sobie ze stresem.
Program składa się z warsztatów online (5 x 2h), pracy z poradnikiem opracowanym przez Russa Harrisa i nagrań mp3. Poradnik powstał w oparciu o dowody i rozległe doświadczenia praktyczne. Dostarcza informacji oraz praktycznych sposobów, jak pomagać ludziom w radzeniu sobie z trudnościami.

Nasze Działania Obejmują

Województw

Nauczycieli

Trenerów

Dzieci i Młodzieży

Wspieraj Fundację

Twój wkład pomoże nam zorganizować warsztaty, zapewnić odpowiednie zaplecze i materiały.

Dane do przelewu

Fundacja Samodzielność od kuchni
ul. Rejtana 15 lok. B
02–516 Warszawa
KRS 0000718683

IBAN: PL27 1140 2004 0000 3512 1066 0415
BIC: BREXPLPWMBK